Begroting 2019

Overzicht nieuw beleid 2019-2022

Totaaloverzicht

Programma

Beheerproduct

Onderwerp

Lasten
2019
inc./str.

Lasten
2020

Lasten
2021

Lasten
2022

Bedrijfsvoering

Overhead

E-facturering
Dekking reserve informatie- & automatiseringsplan 2017-2021

10.000
- 10.000

10.000
- 10.000

10.000
- 10.000

10.000
- 10.000

Bedrijfsvoering

Overhead

Formatie-uitbreiding AVG

20.000

20.000

20.000

20.000

Totaal wettelijk

20.000

20.000

20.000

20.000

Ruimte

Ruimtelijke ordening

Formatie-uitbreiding Ruimtelijke Ontwikkeling

91.000

91.000

91.000

91.000

Inwonerszaken

Geëscaleerde zorg 18+

Formatie-uitbreiding Zorg en Veiligheid
Dekking reserve Sociaal domein t/m 2021. Structurele budget-verlaging vanaf 2022

75.000

75.000

75.000

75.000

- 75.000

- 75.000

- 75.000

- 75.000

Inwonerszaken

Samenkracht en burgerparticipatie

Thema Kerngericht werken

50.000

Inwonerszaken

Milieubeheer

Thema Klimaat en duurzaamheid

40.000

Ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Gemeentelijk Groen -en bomenbeleidsplan

25.000

Ruimte

Wonen en bouwen

Stimuleren asbestvrije daken

23.000

21.000

Ruimte

Ruimtelijke ordening

Actualisatie archeologiebeleid

30.000

Ruimte

Economische promotie

Doorontwikkeling Fietsroutenetwerk Rivierenland

33.000

Bedrijfsvoering

Overhead

Formatie-uitbreiding (of inhuur) Inkoopadviseur

60.000

80.000

Ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Duurzame instandhouding Klompenpaden

16.000

16.000

Inwonerszaken

Samenkracht en burgerparticipatie

Leefbaarheidsbudget

30.000

30.000

Inwonerszaken

Samenkracht en burgerparticipatie

Kerngerichte zorg
Dekking reserve Sociaal domein

50.000

50.000

- 50.000

- 50.000

Inwonerszaken

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Uitwerkingsprogramma’s Burense Visie op het Kind

40.000

40.000

Ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Formatie-uitbreiding beleidsmedewerker groen

77.500

77.500

Totaal noodzakelijk

515.500

355.500

91.000

91.000

Inwoners

Samenkracht en burgerparticipatie

Sportverenigingen ontwikkelen naar open clubs

25.000

Wenselijk

25.000