Begroting 2019

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen
Een nieuwe raad, een nieuwe coalitie en dus een nieuw geluid: “Samen, proactief en kerngericht”. Deze trefwoorden uit ons coalitieprogramma hebben we vertaald naar de begroting die voor u ligt. In deze algemene beschouwing vatten we de speerpunten voor u samen.   

Samen: van visie tot uitvoering
De relatie tussen gemeenten en de samenleving is veranderd. In de gemeenschap zit kennis, ervaring en ambitie en de wens om te participeren. Meedenken, meedoen, en daar waar het kan laten we inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partijen ook mee beslissen. Daarmee starten we al tijdens trajecten van visievorming.

Zo presenteren wij u dit jaar een visie op burgerparticipatie en een visie op duurzaamheid. De ‘visie op het Burense kind’ werken we met alle betrokkenen uit naar plannen en in 2019 starten we met de ontwikkeling van een nieuw veiligheidsbeleid.  Een ander onderwerp dat we in dit kader in 2019 oppakken is het opstellen van een plan van aanpak fraude & zorg in het sociaal domein. Daarnaast actualiseren we het beleid  op ruimtelijk toezicht & handhaving. 2019 is een jaar dat in het teken staat van opbouwen. Samen visies en beleid ontwikkelen, plannen concreet maken en processen inrichten zodat we onze ambities in de jaren hierna waar kunnen maken.

Pro actief: uitwerken van de thema’s
‘Regeren is vooruitzien’ zegt de bekende uitdrukking. Vooruitkijken naar de toekomst, over beleidsterreinen heen. In de begroting hebben we thema’s benoemd waar we ons de komende jaren op richten. Ze geven ons de mogelijkheid  pro actief te anticiperen op ontwikkelingen. De thema’s zijn:

  • Samen aan de slag voor het klimaat en duurzaamheid;
  • Kerngericht werken (Krachtige kernen)
  • Samen sterk in de Regio (De regionale economie als versneller).

In de begroting zijn de thema’s uitgewerkt naar speerpunten, taakvelden en prestaties. In de vernieuwde tweemaandelijkse rapportages brengen we u op de hoogte van de voortgang van de activiteiten. We laten vaker van ons horen volgend jaar. Niet alleen richting u als raad maar vooral ook richting inwoners. We laten beter zien en horen wat we doen en waar we mee bezig zijn.

Kansen van de groeiende economie benutten
Ook de economische groei geeft mogelijkheden om pro actief te acteren. Doejenburg II kunnen we verder ontwikkelen. Voor het versterken van de lokale economie stellen we een economische agenda op. Daarbij stellen we onszelf de vraag: “Wat voor een gemeente willen wij voor ondernemers zijn?” We zetten daarbij in op de regionale speerpunten recreatie & toerisme, logistiek en Agribusiness.

Pro activiteit verwachten wij ook van onze omgeving. Wij nodigen raadsleden, inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partners uit initiatieven te ontwikkelen en aan de gang te gaan met maatschappelijke vraagstukken. We stellen in 2019 een leefbaarheidsbudget per kern beschikbaar waarmee inwoners ook daadwerkelijk initiatieven kunnen realiseren.  

Kerngericht werken: op maat en aansluitend bij behoeftes
Al onze kernen zijn uniek en verschil mag er zijn. In 2019 ontwikkelen we een visie waarin we aangeven hoe we maatwerk per kern kunnen leveren. Leefbaarheid, veiligheid, wonen en voorzieningen spelen daarin een belangrijke rol. We kijken samen met inwoners welke behoeftes er zijn in hun kern, of we functies kunnen combineren en wat inwoners zelf kunnen doen om hun kern leefbaar te houden.  

Met subsidie van de provincie voeren we in 2019 een pilot kerngericht werken uit in drie kernen. We gaan daarbij werken met kernteams op locatie, bestaande uit tenminste een contactpersoon per kern.
Ook gaan we na of we de zorg vanuit het STIB kerngericht kunnen opzetten. Iedere kern heeft haar eigen lokale problemen die vragen om een eigen aanpak.

Leeswijzer: samenhang in de begroting
De programmabegroting 2019 bestaat uit 3 thema's, 3 programma's en 48 taakvelden. Per thema benoemen we speerpunten voor de komende jaren. Vanuit de speerpunten benoemen we per programma 3 doelen. De prestaties nemen we op in de taakvelden. De prestaties die we verrichten voor de thema's zijn uitgewerkt in 8 taakvelden. Om de speerpunten op te pakken is geld nodig voor nieuw beleid.

Schematisch geeft dit het volgende beeld:

Het laatste onderdeel van de Programmabegroting 2019 is de financiële begroting. Hier vindt u naast diverse financiële overzichten ook onder andere het totaaloverzicht met voorstellen nieuw beleid, meerjarig overzicht reserves en voorziening, vervangingsinvesteringen, subsidies en de financiële mutaties ten opzichte van de stand van de kadernota 2019.

Tot slot
Samen is hét sleutelwoord voor de komende jaren. En zo starten we samen met onze inwoners begin 2019 ook met de festiviteiten rond “Buren 625 jaar stadsrechten”. Dit doen we met de première van een nieuwe voorstelling van het BurenToenTheater als opening van de festiviteiten rond dit “KROONJAAR” van ons Oranje stadje Buren.  
Wat wonen we toch in een prachtige gemeente!

College van Burgemeester en Wethouders

Maurik, oktober 2018