Begroting 2019

Specificatie overhead

Met ingang van 2017 stelt het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) striktere eisen aan het in beeld brengen van de overhead. Om aan die eisen te voldoen hebben we op het taakveld overhead alle lasten en baten gecentraliseerd. Wat op het taakveld echter ontbreekt, is een specificatie van de lasten van deze overhead. Voor de specificatie van het totaalbedrag aan lasten verwijzen we daarom naar  onderstaande tabel. De hieronder gepresenteerde categorieën sluiten aan bij de notitie Overhead van de Commissie BBV en bevatten alle typen lasten (kapitaallasten, materiële budgetten en personeel).

Specificatie overhead (bedragen X € 1.000)

2019

 1. Leidinggevenden primair proces & bedrijfsvoering

1.131

 1. Financiën, toezicht en controle op eigen organisatie

763

 1. P&O / HRM

968

 1. Inkoop

61

 1. Interne en externe communicatie

191

 1. Juridische zaken

669

 1. Bestuurszaken en bestuursondersteuning

130

 1. Informatievoorziening en automatisering

1.708

 1. Facilitaire zaken en Huisvesting

761

 1. Documentatie en informatie voorziening DIV

981

 1. Managementondersteuning primair proces

370

 1. Diversen

316

 Totaal

8.049