Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten in de begroting

Omschrijving
(bedragen x 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma / taakveld

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Burgerzaken

930

- 543

387

663

- 468

195

982

- 464

518

Onderwijsbeleid / leerlingenzaken

759

- 43

716

813

- 46

767

811

- 46

765

Sportbeleid en activering

4

0

4

0

0

0

0

0

0

Cultuurpres. -prod.  -participatie

24

- 3

21

21

0

21

22

0

22

Media

139

0

139

189

0

189

148

0

148

Samenkracht en burgerpart.

1.404

- 7

1.397

1.310

- 70

1.240

1.410

- 35

1.375

Wijkteams

1.224

- 1

1.223

1.023

0

1.023

1.044

0

1.044

Inkomensregelingen

4.872

- 3.874

998

4.826

- 3.900

926

5.004

- 4.485

519

Begeleide participatie

2.335

0

2.335

2.575

0

2.575

2.081

0

2.081

Arbeidsparticipatie

360

0

360

461

0

461

461

0

461

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

462

- 6

456

610

0

610

625

0

625

Maatwerkdienstverlening 18+

1.968

- 288

1.680

2.995

- 347

2.648

2.460

- 273

2.187

Maatwerkdienstverlening 18-

4.826

- 188

4.638

4.048

0

4.048

4.623

0

4.623

Geëscaleerde zorg 18+

243

0

243

246

0

246

347

0

347

Geëscaleerde zorg 18-

618

0

618

439

0

439

442

0

442

Volksgezondheid

1.043

0

1.043

1.096

0

1.096

1.171

0

1.171

Beheer ov.gebouwen/gronden

931

- 400

531

1.287

- 183

1.104

662

- 186

476

Crisisbeheersing en Brandweer

1.907

- 14

1.893

1.923

- 20

1.903

2.058

- 20

2.038

Openbare orde en veiligheid

223

- 51

172

271

- 29

242

264

- 29

235

Verkeer en vervoer

4.788

- 152

4.636

4.839

- 81

4.758

5.003

- 81

4.922

Parkeren

0

0

0

36

0

36

1

0

- 1

Openbaar vervoer

13

- 16

- 3

4

- 17

- 13

3

- 17

- 14

Economische ontwikkeling

147

0

147

164

0

164

194

0

194

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

11.223

- 1.364

9.859

390

- 153

237

959

- 799

160

Economische promotie

89

0

89

134

- 188

- 54

109

- 188

- 79

Onderwijshuisvesting

1.152

- 241

911

1.121

- 89

1.032

960

- 46

914

Sportaccommodaties

354

- 32

322

179

0

179

313

0

313

Musea

13

- 4

9

11

0

11

12

0

12

Cultureel erfgoed

228

- 85

143

188

- 76

112

191

- 67

124

Openb. groen/(openlucht) recr.

1.599

- 39

1.560

2.132

- 43

2.089

1.824

- 8

1.816

Riolering

2.481

- 2.601

- 120

2.247

- 2.597

- 350

2.372

- 2.720

- 348

Afval

1.652

- 1.874

- 222

1.730

- 1.964

- 234

1.788

- 2.012

- 224

Milieubeheer

105

- 62

43

215

- 55

160

191

- 55

136

Begraafplaatsen

561

- 578

- 17

342

- 377

- 35

347

- 389

- 42

Ruimtelijke Ordening

659

- 371

288

797

- 155

642

1.062

- 155

907

Grondexploitaties (niet bedrijven)

1.423

- 1.419

4

211

- 56

155

1.168

- 1.005

163

Wonen en bouwen

2.443

- 1.194

1.249

2.332

- 1.036

1.296

2.536

- 1.037

1.499

Bestuur

1.643

- 292

1.351

1.691

- 167

1.524

1.666

- 136

1.530

Treasury

- 134

0

- 134

- 264

0

- 264

- 207

0

- 207

OZB Woningen

315

- 24

291

310

- 37

273

323

- 30

293

OZB niet-woningen

32

0

32

47

0

47

50

0

50

Belastingen overig

49

0

49

60

0

60

70

0

70

Algemene uitkering

5

0

5

2

0

2

3

0

3

Overige baten en lasten

827

- 163

664

532

0

532

312

0

312

Algemene dekkingsmiddelen

0

-36.488

- 36.488

0

-37.552

-37.552

0

- 39.346

- 39.346

Overhead

8.022

- 1.536

6.486

8.545

- 584

7.961

8.901

- 851

8.050

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrag onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves per programma:

- Inwonerszaken

940

- 974

- 34

0

- 571

- 571

0

- 313

- 313

- Ruimte

94

- 9.731

- 9.637

0

- 163

- 163

0

- 1.442

- 1.442

- Bedrijfsvoering

2.403

- 4.204

- 1.801

1.507

- 3.067

- 1.560

1.267

- 274

993

Resultaat (- = batig saldo)

67.398

-68.862

- 1.464

54.298

-54.091

207

56.033

- 56.509

- 476