Begroting 2019

Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Stand reserves per 31/12
(x € 1.000)

Werkelijk
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Algemene reserve

  Algemene reserve

2.885

1.738

2.844

3.041

3.501

3.501

  Algemene reserve (geblokkeerde
  gedeelte weerstandsvermogen)

2.948

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

Overige bestemmingsreserve

  Omgevingsgerichte uitgaven &  
  bovenplanse verevening

893

893

893

893

893

893

  Egalisatie algemene uitkering

100

0

0

0

0

0

  Beheer oppervlaktewater

32

32

32

32

32

32

  Overlopende posten

791

748

768

788

808

828

  Maatschappelijke investeringen

110

110

110

110

110

110

  Beheer en onderhoud Tollewaard

1.397

1.397

110

80

60

50

  Deelfonds sociaal domein

3.152

2.581

2.269

2.065

2.065

2.065

  Informatie- & auto. plan 2017-2020

417

374

271

253

238

222

Overige bestemmingsreserve besteed ¹

  Gemeentehuis

221

191

160

144

128

112

  Heractivering riolering

1.160

1.043

929

817

704

592

  Afbouw verplichting sport
  /dorpshuis

80

60

42

25

8

4

  Kapitaallasten IHP 2007-2016

674

650

625

600

576

551

Totaal reserves

14.860

12.567

11.803

11.598

11.873

11.710

¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle
  toekomstige afschrijvingen.