Begroting 2019

Balans 2019-2022

ACTIVA

 (bedragen x 1.000)

primitieve
begroting
2018

begroot
01-01-2019

begroot
01-01-2020

begroot
01-01-2021

begroot
01-01-2022

PASSIVA

primitieve
begroting
2018

begroot
01-01-

2019

begroot
01-01-

2020

begroot
01-01-

2021

begroot
01-01-

2022

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

Immateriële vaste activa 

0

0

0

0

0

Eigen vermogen:

Materiële vaste activa

33.104

46.726

45.635

44.644

43.345

Algemene reserves

4.430

4.487

5.594

5.791

6.251

Corr. voorziening On Hold D'burg

0

- 10.112

- 10.112

- 10.112

- 10.112

Bestemmingsreserves

17.746

8.087

6.209

5.807

5.621

Corr. voorz. afwaardering gem.huis

0

-3.901

-3.901

-3.901

-3.901

Vreemd vermogen:

Financiële vaste activa

 791

661

543

419

295

Voorzieningen

10.236

11.713

12.298

11.354

12.199

Langlopende schulden

10.532

7.816

6.100

5.000

3.900

Totaal vaste activa

33.895

33.374

32.165

31.050

29.627

Totaal vaste financieringsmiddelen

42.944

32.094

30.201

27.952

27.971

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden:

Onderhanden werk

23.818

10.785

9.357

5.722

4.088

Corr. voorz. verwachte verliezen

- 5.180

- 4.239

- 4.239

- 4.239

- 4.239

Onderhanden werk gecorrigeerd

18.638

6.546

5.118

1.483

- 151

Kortlopende uitzettingen

0

0

0

0

Kortlopende schulden

9.589

7.826

7.082

4.581

1.505

Liquide middelen
 (financiering overschot)

0

0

0

0

Liquide middelen

(financiering kort)

0

0

0

0

0

Overlopende activa

0

0

0

0

Overlopende passiva

0

0

0

0

0

Totaal vlottende activa

18.638

6.546

5.118

1.483

- 151

Totaal vlottende passiva

9.589

7.826

7.082

4.581

1.505

Gewaarborgde geldleningen

2.398

3.325

3.114

2.998

2.881