Begroting 2019

Algemene uitkering

Opgave: Septembercirculaire 2018

Onderdeel A - Inkomensmaatstaven

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

  Waarde niet-woningen eigenaren

- 505.767

- 505.767

- 505.767

- 505.767

  Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

- 361.284

- 361.284

- 361.284

- 361.284

  Waarde woningen eigenaren

- 2.366.800

- 2.366.800

- 2.366.800

- 2.366.800

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

  OZB waarde niet-woningen

122.719

122.719

122.719

122.719

  Inwoners

4.242.358

4.273.867

4.307.586

4.334.683

  Eén-ouder-huishoudens

481.672

485.554

488.032

488.039

  Huishoudens

999.270

1.006.060

1.012.850

1.019.639

  Eenpersoonshuishoudens

135.166

136.344

137.282

137.678

  Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

445.059

450.158

453.464

453.469

  Een-ouder-huishoudens met 2 of meer kinderen

307.803

312.931

316.148

316.563

  Medicijngebruik met drempel

1.317.584

1.328.711

1.350.188

1.348.931

  Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

8.430

8.623

9.105

9.045

  Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

27.998

29.236

31.042

33.363

  Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

21.139

21.787

23.069

23.659

  Inwoners: jongeren < 18 jaar

3.496.569

3.495.226

3.488.139

3.469.298

  Inwoners: ouderen > 64 jaar

530.863

551.803

572.414

592.241

  Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

38.376

39.698

41.035

42.357

  Inwoners < 65 jaar

82.870

83.478

86.599

86.504

  Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

572

581

627

623

  Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

73

74

80

82

  Lage inkomens

81.015

81.041

81.121

81.121

  Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016)

1.050.478

1.047.364

1.044.196

1.040.672

  Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

84.500

84.887

84.987

84.528

  Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)

- 889.260

- 904.023

- 915.509

920.457

  Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)

- 904.978

- 918.132

- 927.025

- 928.556

  Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

34.593

35.394

37.425

37.176

  Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

69.346

72.444

77.144

82.913

  Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

33.688

34.734

36.855

37.799

  Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

82.766

84.704

89.664

89.068

  Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

162.634

169.931

181.168

194.716

  Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

79.450

81.934

87.039

89.267

  Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

508.289

497.915

497.203

497.203

  Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

44.336

44.702

45.385

46.192

  Bijstandsontvangers een-ouder-huishoudens

95.911

97.372

99.475

101.794

  Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

908.824

921.214

932.714

935.617

  Wajong

158.931

161.284

162.363

162.497

  Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

- 150.437

- 151.192

- 151.433

- 150.617

  Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

- 46.316

- 46.537

- 46.600

- 46.349

  Re-integratie klassiek

45.082

42.081

42.081

42.081

  Loonkostensubsidie

15.528

15.539

15.539

15.539

  Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

104.005

103.674

103.659

103.596

  Minderheden

115.834

115.830

115.837

115.837

  Klantenpotentieel lokaal

801.578

807.206

812.492

816.896

  Klantenpotentieel regionaal

23.500

23.510

23.550

23.550

  Oppervlakte land

551.071

551.071

551.071

551.071

  Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

410.220

410.220

410.220

410.220

  Oppervlakte binnenwater

34.598

34.598

34.598

34.598

  Oppervlakte bebouwing

164.336

166.122

167.908

169.695

  Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

520.475

530.527

540.537

550.547

  Oppervlakte bebouwing woonkern

359.174

366.082

372.989

379.897

  Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

210.436

210.454

210.454

210.454

  Oppervlakte bebouwing buitengebied

232.385

232.385

232.385

232.385

  Woonruimten (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016)

633.861

639.039

643.355

645.944

  Woonruimten (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016) * bodemfactor woonkernen

604.263

609.200

613.314

615.782

  Oppervlak historische kernen basisbedrag

19.333

19.333

19.333

19.333

  Historische waterweg

17.917

17.917

17.917

17.917

  ISV (a) stadsvernieuwing

2.313

2.313

2.313

2.313

  ISV (b) herstructurering

311

311

311

311

  Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, m.i.v. septembercirculaire 2016)

179.658

182.130

184.428

186.557

  Oeverlengte * bodemfactor gemeente

42.127

42.127

42.127

42.127

  Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

53.263

53.628

54.038

54.381

  Meerkernigheid

199.545

199.545

199.545

199.545

  Kernen met 500 of meer adressen

480.287

480.605

480.820

480.769

  Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

376.390

376.421

376.421

376.421

  Bedrijfsvestigingen

269.594

269.594

269.594

269.594

  Vast bedrag

249.399

249.489

249.931

249.931

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2019

2020

2021

2022

Uitkeringsfactor

1,567

1,587

1,595

1,607

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

  Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

- 14.478

- 14.478

- 14.478

- 14.478

  Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)

- 6.405

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

  Suppletieregeling OZB

- 11.202

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

  Suppletie-uitkering WMO 2015

- 2.305

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatie-uitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

  Brede impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches (DU)

80.208

80.208

80.208

80.208

  Decentralisatie prov. taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)

158.576

158.576

158.576

158.576

  Voorschoolse voorziening peuters (DU)

54.791

54.791

54.791

54.791

  Armoedebestrijding kinderen (DU)

91.277

91.277

91.277

91.277

  Schulden en armoede (DU)

22.026

22.026

n.v.t.

n.v.t.

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

  Participatie (IU)

2.135.917

2.005.229

1.930.770

1.885.238

  Voogdij/ 18+ (IU)

725.954

725.954

725.954

725.954

Subtotaal

2.861.871

2.731.183

2.656.724

2.611.192

Onderdeel G - Stelposten

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

  Stelpost BTW-cf

183.000

231.000

260.000

275.000

Subtotaal

183.000

231.000

260.000

275.000

Algemene uitkering

29.250.470

29.911.680

30.322.614

30.726.023

Algemene uitkering, onderdeel sociaal domein

2.861.871

2.731.183

2.656.724

2.611.192

Totaal

32.112.341

32.642.863

32.979.338

33.337.215

Uitkomst septembercirculaire 2018 ten opzichte van de meicirculaire 2018  

(bedragen x € 1.000, + = voordeel, - = nadeel)

2019

2020

2021

2022

Uitkomst meicirculaire 2018
Uitkomst septembercirculaire 2018

32.239
32.112

32.836
32.642

33.351
32.979

33.802
33.337

Verschil

- 127

- 193

- 372

- 465

De cijfermatige specificatie is als volgt:                  

2019

2020

2021

2022

Mutatie omvang gemeentefonds (accres)

- 61

- 146

- 296

- 362

  • Accres  2019-2022

- 61

- 146

- 296

- 362

Ontwikkeling uitkeringsbasis

- 54

- 63

- 74

- 66

  • Correctie maatstaven

- 54

- 63

- 74

- 66

Taakmutaties

4

50

50

50

  • Rijksvaccinatieprogramma

50

50

50

50

  • Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten

- 46

Mutatie integratie / decentralisatie-uitkering

- 18

- 37

- 55

- 55

  • Voorschoolse voorziening peuters (DU)

- 18

- 37

- 55

- 55

Overige kleine mutaties

2

3

3

- 32

  • Mutaties < € 10.000

2

3

3

2

  • Correctie stelpost BTW-cf

0

0

0

- 34

Saldo septembercirculaire ten opzichte van de meicirculaire

- 127

- 193

- 372

- 465

Correctie begroting

2019

2020

2021

2022

- Rijksvaccinatieprogramma

- 50

- 50

- 50

- 50

- Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten

+ 46

- Voorschoolse voorziening peuters

+ 18

+ 37

+ 55

+ 55

- Overig

+ 6

+ 4

+ 5

+ 5

Saldo septembercirculaire ten opzichte van de mei-circulaire na correctie begroting

- 107

- 202

- 362

- 455

De beleidsmatige specificatie is als volgt:

Mutatie omvang gemeentefonds (accres)
De ontwikkeling van het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres genoemd.

Accres 2019-2022
Het uitkeringsjaar 2019 licht negatief. Structureel neemt het accres af. Dit komt doordat we bij de meicirculaire een stelpost opnamen voor prijsindexatie budgetten in het sociale domein. Met de overgang van het sociaal domein als doeluitkering naar het algemene gedeelte (maatstaven) van de algemene uitkering was het beeld dat het indexeren van deze budgetten pas in het jaar zelf plaats zou vinden. Dus pas bij de meicirculaire 2019 in tegenstelling tot alle overige onderdelen wat al bij de meicirculaire 2018 gebeurt. Een technische correctie dus. Nu blijkt dit onjuist te zijn en moeten we een correctie maken bij de septembercirculaire.

Ontwikkeling uitkeringsbasis
Bij het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis bedoelen we de mutaties van de aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. Door bijstelling van de maatstaven ontvangen we minder. We kunnen de mutaties op landelijk niveau onvoldoende compenseren met regionale mutaties.

Taakmutaties

Rijksvaccinatieprogramma
Dit programma wordt wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente gebracht. Om die reden worden nu de middelen hiervoor structureel overgeheveld naar het gemeentefonds. We begroten de uitgaven ter hoogte van dit bedrag in de meerjarenbegroting.

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten
Er wordt een bedrag uit het gemeentefonds genomen voor de uitvoeringskosten van de sociale verzekeringsbank. Omdat we geen uitgaven kunnen verlagen onttrekken we ter dekking van dit incidentele korting het bedrag uit de reserve sociaal domein.

Mutatie integratie / decentralisatie-uitkeringen (IU / DU)

Voorschoolse voorziening peuters (DU)
Het bedrag dat eerder beschikbaar is gesteld was landelijk gebaseerd op een groep van 40.000 peuters. In werkelijkheid blijkt de groep kleiner te zijn, namelijk 11.400 peuters. De bijdrage wordt daarom naar beneden bijgesteld. We corrigeren de uitgaven in de begroting met eenzelfde bedrag.

Overige kleine mutaties
Naast wat kleine bijstellingen is de correctie van de stelpost BTW-Compensatiefonds de meest opvallende. Bij de kadernota 2019 namen we een stelpost op voor de korting BTW-Compensatiefonds. Later is geadviseerd door de provincie een voorzichtige inschatting te maken en maximaal 50% van de korting 2019 als inkomst te ramen. Dit houdt in dat we in 2022 een correctie maken.