Begroting 2019

Uitgangspunten begroting 2019

Begroting

2017

2018

2019

Wetgeving

Gemeentewet, Besluit Begroting & Verantwoording Provincie / Gemeente.

Eigen besluitvorming

Financiële verordening 212 gemeente Buren

Kengetallen per

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

Aantal inwoners

26.202

26.348

26.365

Aantal woonruimten

10.766

10.846

10.915

Rentepercentages:

Vrije algemene reserves

Percentage uit mei- / junicirculaire voorafgaand aan begrotingsjaar.

Reserve besteed

4%

0%

0%

Voorzieningen grexen

   (vorming tegen NCW ¹)

0%

0%

0%

Renteomslag:

  • investering

1%

1%

0,5 %

  • grexen (BT Doejenburg II en Hooghendijck)
  • grexen overig

0%

1%

0%

1%

0%

0%

Financieringsbehoefte

tekort

tekort

tekort

Personeelslasten per

1-3-2016

1-6-2017

1-7-2018

Salarispeil (stijging)

3% salaris

3,25% salaris

 2,5% salaris (schatting)

Functies/ vacatures

Max functionele schaal

Max functionele schaal

Max functionele schaal

Totale formatie

waarvan N-Betuwe / ODR

Formatie griffie

Generaal totaal

131,15 fte
- 7,95 fte
 + 2,34 fte
125,54 fte

135,75 fte
- 7,22 fte
+ 2,34 fte
130,87 fte

137,69 fte
- 7,23 fte
+ 2,38 fte
132,84 fte

Ziektevervanging

2,5% van de loonsom

2,5% van de loonsom

2,5% van de loonsom

Opleidingsbudget

2% van de loonsom

1,9% van de loonsom

1,9% van de loonsom

Overig:

Prijsindex:

Percentage uit mei- / junicirculaire voorafgaand aan begrotingsjaar.

  • algemeen

0,90%

1,40%

2,40%

  • GWW (voor Wegen en Grondexploitaties)

3,00%
n.v.t.

3,00%
n.v.t.

2,50%
2,50%

Stelpost:

  • onvoorzien
  • IndividueelKeuzeBudget²
  • korting BTW-cf

€ 0
€ 0
€ 0

€ 0
€ 75.000
€ 0

€ 0
€ 75.000
€ 183.000

BTW percentage: - Laag
                            - Hoog

6%
21%

6%
21%

 9%
 21%

Uitvoering btw compensatiefonds

Op de begrotingsposten waarvan we de btw geheel of gedeeltelijk terug- ontvangen v.d. belastingdienst nemen we de kosten netto op in begroting.

BTW percentage gemengde kosten

91% compensabel
3% verrekenbaar

90% compensabel
2% verrekenbaar

 90% compensabel
 2% verrekenbaar

Energiekosten

Gemiddeld verbruik afgelopen jaren x tarief contract (centrale inkoop).

Gemeenschappelijke regelingen

Zie RV/18/00845: totaal stijgen de kosten van alle Gemeenschappelijke Regelingen vanaf 2019. De opgelegde taakstelling van de GGD nemen we voorzichtigheidshalve niet mee.

Actuele beheerplannen:

-  Wegen ³

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

-  Civiele kunstwerken ³

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

Beheerplan 2016

-  Groen ³

Beheerplan 2010

Beheerplan 2010

Beheerplan 2010

-  Riolering (financiële

   actualisatie) ³

GRP 2017

GRP 2017

GRP 2017

-  Openbare verlichting ³

Beheerplan 2013

Beheerplan 2013

Beheerplan 2013

-  Begraafplaatsen ³

Beleidsplan 2008

Beleidsplan 2008

Beleidsplan 2008

-  Gemeentelijk vastgoed

Beheerplan 2017

Beheerplan 2017

Beheerplan 2017

-  Schoolgebouwen

Huisvestingsplan 2010

Huisvestingsplan 2010

Huisvestingsplan 2010

¹ Netto Contante Waarde
² We ramen de loonkosten inclusief het bedrag voor het IndividueelKeuzeBudget (IKB). In de praktijk nemen medewerkers verlof op uit het IKB. Het IKB keren we dan niet uit in geld. Op basis van de werkelijkheid 2016 verlagen we de salariskosten met deze stelpost.
³ In 2015 stelde u de Integrale visie openbare ruimte vast. Hiermee gaf u de opdracht voor het harmoniseren van de beleid en beheerplannen naar één integraal beleidsplan voor de openbare ruimte. In 2016 zijn alle beheerplannen met het IBOR gecombineerd.