Begroting 2019

Emu saldo

 

2018

2019

2020

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie t/m sept. 2018, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2019

Volgens meerjaren-raming in begroting 2020

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, art. 17c)

- 2.501

- 287

154

2

Mutatie (im)materiële vast activa

726

- 5.064

- 1.091

3

Mutaties voorzieningen

204

588

585

4

Mutaties voorraden

- 12.050

- 2.381

- 1.428

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

Berekend EMU-saldo

9.027

7.746

3.258