Begroting 2019

Overzicht economische categorieën 2019-2022

Lasten

Lasten (bedragen x € 1.000,-)

2019

2020

2021

2022

1.1 Salarissen en sociale lasten

12.033

11.857

11.732

11.734

2.1 Belastingen

460

456

456

456

3.1 Grond

0

0

0

0

3.2 Duurzame goederen

1.815

896

684

607

3.3 Pachten

21

21

21

21

3.4.1 Sociale uitkeringen in natura

2.657

2.661

2.654

2.655

3.5.1 Ingeleend personeel

997

1.075

905

620

3.8. Overige goederen en diensten

13.615

13.622

13.912

14.162

4.1.1 Sociale uitkeringen in geld

5.869

5.698

5.676

5.676

4.2 Subsidies

2.020

2.020

2.002

2.002

4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk

181

113

87

87

4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten

0

0

0

0

4.3.3 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

8.612

8.629

8.637

8.645

4.3.4 Inkomensoverdrachten - provincies

0

0

0

0

4.3.5 Inkomensoverdrachten - waterschappen

0

0

0

0

4.3.6 Inkomensoverdrachten - overige overheden

0

0

0

0

4.3.7 Inkomensoverdrachten - Europese Unie

0

0

0

0

4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen & personen

221

221

221

221

4.3.9 Inkomensoverdrachten - onverdeeld

0

0

0

0

4.4.1 Kapitaaloverdrachten - Rijk

0

0

0

0

4.4.2 Kapitaaloverdrachten - gemeenten

0

0

0

0

4.4.3 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

4.4.4 Kapitaaloverdrachten - provincies

0

0

0

0

4.4.5 Kapitaaloverdrachten - waterschappen

0

0

0

0

4.4.6 Kapitaaloverdrachten - overige overheden

0

0

0

0

4.4.7 Kapitaaloverdrachten - Europese Unie

0

0

0

0

4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

1

1

1

1

4.4.9 Kapitaaloverdrachten - onverdeeld

0

0

0

0

5.1 Rente

56

47

38

29

6.1 Financiële transacties

0

0

0

0

7.1 Mutaties reserves

1.743

644

683

-145

7.2 Mutaties voorzieningen

4.509

4.645

4.855

4.855

7.3 Afschrijvingen

1.698

1.760

1.734

1.740

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente

0

0

0

0

7.5 Overige verrekeningen

0

0

0

0

Totaal

56.508

54.366

54.298

53.366